NHÓM NGÀNH GIÁO DỤC THỂ CHẤT VÀ QUẢN LÝ THỂ DỤC THỂ THAO

  • Nhóm Ngành Quản Lý TDTT

    Đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành Quản lý thể thao có thể đạt được các kỹ năng nghề nghiệp và có thể tham gia đảm nhiệm các công tác điều hành và quản lý

    17/06/2016
  • Nhóm Ngành Giáo Dục Thể Chất

    Đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện về trí tuệ, đạo đức và thể chất. Nắm vững kiến thức cơ bản về giáo dục thể chất, quản lý thể dục thể thao hiện đại

    17/06/2016
Top